Podmínky

Všeobecné soutěžní podmínky pro Mega narozeniny WEDOS 2013

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů
2. Pravidla pro účast Účastníka v Mega narozeniny WEDOS 2013
2.1. Podmínky účasti v Mega narozeniny WEDOS 2013
2.2. Dbaní na dobré jméno Pořadatele
2.3. Využití osobních údajů pro reklamní a marketingové účely Pořadatele
2.4. Povinosti Účastníka v případě výhry WEDOS notebook
3. Výhra
3.1. Oznámení a předání výhry
3.2. Nárokování výhry
3.3. Námitky Účastníka
4. Pravidla pro odpovědi v soutěžních kolech
4.1. Zakázané způsoby odpovídání
4.2. Shoda odpovědí
4.3. Vícenásobná účast/odpověď
5. Ostatní ustanovení
5.1. Změna Všeobecných soutěžních podmínek pro Mega narozeniny WEDOS 2013
5.2. Porušení Všeobecných soutěžních podmínek pro Mega narozeniny WEDOS 2013 Účastníkem
5.3. Nakládání s osobními údaji
5.4. Ostatní

 

 

Všeobecné soutěžní podmínky pro Mega narozeniny WEDOS 2013

Tento dokument obsahuje Všeobecné soutěžní podmínky pro propagační akci Mega narozeniny WEDOS 2013

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Mega narozeniny WEDOS 2013” je označení události, která se bude konat od 27. 8. 2013 do 20. 12. 2013. V rámci reklamních materiálu se na tuto akci bude odkazovat jako Mega narozeniny WEDOS 2013.

Pořadatelem“ Mega narozeniny WEDOS 2013 je společnost WEDOS internet a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1622.

Účastníkem“ může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má aktivní zákaznický účet na webových stránkách Pořadatele a odsouhlasila tyto podmínky zapojením se do kteréhokoliv soutěžního kola. Účastníkem nemůže být osoba, které je ve vztahu k Pořadateli, v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí Účastník kontaktovat Pořadatele a získat souhlas s účastí v propagační akci Mega narozeniny WEDOS 2013. Účastník musí mít trvalý pobyt a(nebo) zdržovat se na území České anebo Slovenské Republiky.

Partnerem“ se rozumí partneři celé akce a to zejména Fujitsu Technology Solutions,s. r. o. a CZ.NIC, z.s.p.o., přičemž tyto organizace nejsou pořadateli Mega narozeniny WEDOS 2013.

Webovými stránkami Pořadatele“ jsou webové stránky s doménou wedos.cz, hosting.wedos.com a datacentrum.wedos.com.

Zákaznickým účtem“ je účet Účastníka vedený Pořadatelem v rámci administrace na webových stránkách Pořadatele, ke kterému má Účastník on-line přístup.

Soutěžní kolo“ je část propagační akce Mega narozeniny WEDOS 2013, které má svá specifická pravidla, která jsou ovšem vždy podřízena těmto všeobecným smluvním podmínkám pro Mega narozeniny WEDOS 2013.

„WEDOS notebook“ je hlavní výhrou soutěžního kola. Jedná se o limitovanou edici notebooku:

Fujitsu Lifebook AH502 v limitované edici WEDOS v provedení:

 •  15,6″ antireflexní displej 16:9 WXGA (1366 x 768) LED podsvícení,
 • Intel Celeron B830 1.8GHz 2 MB,
 • 4 GB RAM,
 • 320 GB HDD,
 • DVD SUPER MULTI, HD camera, HDMI, Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, WLAN b/g/n, Bluetooth V4.0, 4 in 1 card reader SD/MS/MSPro/MMC,
 • bez operačního systému,

který je upravený Pořadatelem o reklamní prvky Pořadatele a společnosti CZ NIC.

To vše s dvouletou zárukou, kdy si výrobce notebook odveze a přiveze opravený.

„Další výhry“ jsou předměty, či služby, které do propagační akce Mega narozeniny WEDOS 2013 věnuje Pořadatel na základě své dobré vůle. Jejich množství a druh je pouze na Pořadateli, který se je rozhodne věnovat individuálně podle svého uvážení anebo předem daných pravidel soutěžního kola.

Mezi další výhry budou patřit:

 • reklamní bezdrátové myši k PC
 • flash paměti
 • trička
 • deštníky
 • hrnečky
 • šály a čepice
 • a jiné reklamní předměty WEDOS nebo FUJITSU

2. Pravidla pro účast Účastníka v Mega narozeniny WEDOS 2013

2.1. Podmínky účasti v Mega narozeniny WEDOS 2013

Pro účast v Mega narozeniny WEDOS 2013 musí Účastník splňovat podmínky definice Účastníka v části 1. Základní ustanovení a vymezení pojmů. Dále si musí v období od 27. srpna do 20. prosince 2013 koupit anebo prodloužit jakoukoliv doménu .CZ u Pořadatele, řádně jí uhradit a tuto doménu mít u Pořadatele vedenou jako u akreditovaného registrátora po dobu trvání Mega narozeniny WEDOS 2013, čímž se kvalifikuje pro účast v jednotlivých soutěžních kolech.

Podmínka je splněna i u domén .CZ, které jsou k Pořadateli převedeny od jiných registrátorů (v průběhu Mega narozeniny WEDOS 2013)  a budou u WEDOS prodlouženy minimálně o 1 rok a zůstanou na zákaznickém účtě zákazníka WEDOS minimálně do konce doby trvání Mega narozeniny WEDOS 2013.

Jak nákup, tak prodloužení domény .cz bude provedeno za nákupní cenu Pořadatele. Tato cena je garantována veřejným příslibem většinového akcionáře Pořadatele Josefem Grillem. Pro účast v Mega narozeniny WEDOS 2013 není vyžadováno, aby Účastník využíval jakýchkoliv placených služeb Pořadatele, ovšem mohou být podmínkou některého ze soutěžních kol.

Účastník ručí Pořadateli za správnost a úplnost údajů uvedených v zákaznickém účtu. Zároveň je Účastník povinen všechny změny ihned aktualizovat.

Každý Účastník (tedy fyzická osoba) se může zúčastnit každého ze soutěžních kol pouze jednou. Pokud využíje více zákaznických účtů za účelem zvýšení své šance na výhru, anebo se pokusí WEDOS notebook vyhrát vícekrát, může být z Mega narozeniny WEDOS 2013 a všech soutěžních kol bez náhrady vyloučen.

2.2. Dbaní na dobré jméno Pořadatele

Účastník se účastí v Mega narozeniny WEDOS 2013 zavazuje, že bude dbát na dobré jméno Pořadatele a(nebo) Partnerů a vyhne se jakékoliv činnosti, která by jméno Pořadatele (nebo Partnerů) mohla jakýmkoliv způsobem poškodit a to i po skončení Mega narozeniny WEDOS 2013. Zejména se jedná o nezákonnou propagaci formou spamování emailovými zprávami, na diskuzních fórech a/nebo sociálních sítích.

2.3. Využití osobních údajů pro reklamní a marketingové účely Pořadatele

Účastník si je vědom, že jeho osobní údaje, včetně fotografie či videa, zejména vyžadují-li to pravidla soutěžního kola, mohou být využity Pořadatelem k reklamním a marketingovým účelům Pořadatele nebo Partnerů.

V případě výhry WEDOS notebooku bude jméno, město a fotka Účastníka vystavena na webových stránkách Pořadatele nebo Partnerů po dobu, kterou uzná Pořadatel za vhodnou.

2.4. Povinnosti Účastníka v případě výhry WEDOS notebook

Pokud Účastník vyhraje v rámci akce Mega narozeniny WEDOS 2013 WEDOS notebook, je povinen se s ním vyfotit v tričku s logem Pořadatele a(nebo) Partnerů, tak aby bylo jasně z fotky patrné, že se jedná o speciální WEDOS notebook a logo Pořadatele (či loga Partnerů) na tričku nesmí být na fotce zakryté. Fotka by rovněž měla být kvalitní a minimálně v rozlišení 3 Mpix. Pořadatel si vyhrazuje právo požádat Účastníka o novou fotku v případě, že shledá stávající za nedostatečnou. Dále musí být v případě výhry splněny všechny další podmínky pro fotku anebo audiovizuální záznam Účastníka daného soutěžního kola zejména se to týká specifických dalších výher. V případě, že toto Účastník nesplní, musí WEDOS notebook bez náhrady vrátit Pořadateli. Fotku či audiovizuální záznam může Pořadatel použít bez nároku na odměnu Účastníka.

Pokud Účastník už jednou WEDOS notebook vyhrál, nemůže jej už v rámci propagační akce Mega narozeniny WEDOS 2013 vyhrát znovu (tedy vyhrát další notebook WEDOS), což jej ovšem nijak nelimituje získat další výhry, pokud to není v rozporu s pravidly daného soutěžního kola.

3. Výhra

3.1. Oznámení a předání výhry

Vítěz WEDOS notebooku bude oznámen na webových stránkách Pořadatele. Účastníci Soutěžního kola, kteří budou vybrání podle konkrétních pravidel daného soutěžního kola, jako výherci dalších výher, mohou, ale nemusí být oznámeni na webových stránkách Pořadatele, přičemž o tomto vždy rozhoduje Pořadatel.

Pro oznámení výhry WEDOS notebook anebo dalších výher budou použity kontakty, uvedené Účastníkem v jejich zákaznickém účtu. Je tedy nutné dbát na aktuálnost těchto údajů.

Výhry budou předány buď osobně v sídle Pořadatele, anebo poslány poštou na adresu uvedenou v zákaznickém účtu Účastníka. Nebude-li Účastník opakovaně reagovat na výzvu Pořadatele e-mail a telefonem, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli, který s ní naloží podle svého uvážení. Buď jí předá druhému Účastníkovi v pořadí anebo vytvoří nové soutěžní kolo.

Pořadatel se zavazuje, že se pokusí minimálně 5x během 14 dní kontaktovat Účastníka, který vyhrál WEDOS notebook.

WEDOS notebook může být po dohodě Účastníka a Pořadatele předána třetí osobě a to ze závažných zdravotních anebo etických důvodů. Tato třetí osoba musí splnit všechny podmínky v bodě 2.4..

3.2. Nárokování výhry

Účastník nemá nárok požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není Účastníkem vázán žádnými nároky v jiném plnění, než jsou uvedena v těchto podmínkách. I přesto po vyjádření dobré vůle Účastníka, může Pořadatel rozhodnout o změně další výhry, ovšem nikdy na úkor dalších Účastníků a pouze pokud to nebude v rozporu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. V případě hrubé chyby Pořadatele, však má nárok Účastník na odškodné ve formě plnění služeb Pořadatele v ceníkové cenně odpovídající újmy na výhře.

Pořadatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní Účastníka anebo zabrání kontaktu mezi Účastníkem a Pořadatelem.

3.3. Námitky Účastníka

Účastník má právo vznést námitku vůči výsledkům soutěžního kola, pokud se domnívá, že výsledek byl ovlivňen porušením těchto podmínek, podmínek anebo pravidel soutěžního kola. Tuto námitku musí neprodleně a bez zbytečních odkadů sdělit Pořadateli. Pořadatel po vyhodnocení námitky bude Účastníka informovat.

O námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. V případě vážných pochybností si vyhrazuje právo bez náhrady soutěžní kolo prodloužit, odložit, zrušit či jednostranně změnit. Vždy však musí na tuto skutečnost upozornit na webových stránkách Pořadatele a pokud to situace vyžaduje doplnit pravidla soutěžního kola. V případě, že Pořadatel uzná za vhodné, může vyhovující část reakcí Účastníků automaticky schválit či přesunout do opravného či znovu opakujícího soutěního kola.

4. Pravidla pro odpovědi a účast v soutěžních kolech

Každé soutěžní kolo má svá specifická pravidla pro odpovídání a pro účast.

4.1. Zakázané způsoby odpovídání

V jednotlivých soutěžních kolech je zakázáno využívat pro odpovídání automatických prostředků. Zvláště se jedná o naprogramované skripty, který v určitý okamžik zašlou odpověď. Pokud takovouto skutečnost Pořadatel zjistí, má právo Účastníka vyloučit ze soutěžního kola, případně celé Mega narozeniny WEDOS 2013.
Odpovědi by měly být vždy srozumitelné a jasné. Pořadatel si vyhrazje právo zavádějící či neúplné odpovědi a reakce na soutěžní kolo vyřadit.

4.2. Shoda odpovědí

V případě shody dvou a více odpovědí či reakcí na soutěžní kolo, které svou přesností odpovídají a vedou k závěru, že více Účastníků by mělo nárok na výhru a zároveň rozšiřující pravidla soutěžního kola tuto situaci neřeší, připadne výhra tomu, který poslal svou odpověď či reakci dříve.

Pokud není, v případě shody, možné určit Účastníka, kterému připadne výhra, na základě času, tak rozhodne los.

4.3. Vícenásobná účast/odpověď

Pokud rozšiřující pravidla daného soutěžního kola přímo neumožňují vícenásobnou účast v soutěžním kole, počítá se pouze jedna účast a to ta první. Jakékoliv doplnění odpovědi, tipu anebo jejich změna není možná.

Výjimkou tohoto pravidla jsou neplatné odpovědi (chybající ID, příloha), které neobsahují náležitosti pro zařazení Účastníka do soutěžníko kola. Takovéto údaje je možné zpětně doplnit se souhlasem Pořadatele. Je pouze na jeho dobré vůli zdali takto učiní.

5. Ostatní ustanovení

5.1. Změna Všeobecných smluvních podmínek pro Mega narozeniny WEDOS 2013

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné smluvní podmínky pro Mega narozeniny WEDOS 2013 kdykoliv to pro chod propagační akce Mega narozeniny WEDOS 2013 bude nezbytné. Jakákoliv jejich úprava bude neprodleně oznámena na webových stránkách Pořadatele a jeho účtech na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google plus. Jakmile dojde k oficiálnímu zveřejnění stávají se nové podmínky platné a nabírají účinnosti.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5.2. Porušení Všeobecných smluvních podmínek pro Mega narozeniny WEDOS 2013 Účastníkem

Při porušení Všeobecných smluvních podmínek pro Mega narozeniny WEDOS 2013, Podmínek soutěžního kola anebo pravidel soutěžního kola Účastníkem nebo v případě odůvodněných pochybnosti má Pořadatel právo vyřadit Účastníka z propagační akce Mega narozeniny WEDOS 2013. Účastník se nadále nemůže účastnit soutěžních kol, ani je nijak ovlivňovat. Navíc se musí postarat na vlastní náklady o odstranění všech negativních následků, které jeho jednání způsobilo. To platí i pro poškození dobrého jména Pořadatele. Rozhodnutí o porušení těchto podmínek a následných opatřeních je plně v kompetenci Pořadatele.

Účastník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky, respektive jakékoliv zemi, kde se bude v době konální Mega narozeniny WEDOS 2013 nacházet anebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
V případě, že by měl nárok na WEDOS notebook a/nebo další výhry z předchozích soutěžních kol, je rozhodnutí o jejich předání pouze na dobré vůli Pořadatele.

Pokud porušení podmínek Účastníkem povede k zničení civilizace na zemi, vyhrazuje si Pořadatel právo využít této skutečnosti k reklamním účelům. Pokud se Účastník stane nový vládcem pozůstatku civilizace, bude muset užívat označení nejvyšší WEDOS 🙂 .

5.3. Nakládání s osobními údaji

Účastník souhlasí s tím, že Pořadatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Pořadatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje Pořadateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech Účastníků, finančních výkazech apod.

5.4. Ostatní

Všeobecné obchodní podmínky pro Mega narozeniny WEDOS 2013 v tomto znění jsou platné a účinné od 27.08.2013.

 

Děkujeme partnerům

Děkujeme partnerům, kteří nám pomáhají organizovat tuto mimořádnou akci.

CZ.NIC, z.s.p.o. – správce domény .CZ – www.nic.cz

logo-CZ-NIC-to-delsi

Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.  – výrobce nejlepších serverů na světě – http://www.fujitsu.com/cz/

logo-fujitsu-to-mensi

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.